• تماس با

    .شما می توانید درخواست های خود در زمینه خدمات و مشاوره علمی، آموزشی و تحقیقاتی را به آدرس پست الکترونیکی زیر ارسال نمایید

    Sh.Biotech@Gmail.Com